Halduri teenus

Halduri teenus

 • Personaalne haldur
 • maja koosolekute organiseerimine ja läbiviimine – maja korraliste üldkoosolekute orgniseerimine  kord aastas. Haldur või juhatus koostab päevakorra, mille järgi juhindutakse üldkoosoleku läbiviimisel;
 • võlgnikega suhtlemine – maksemeeldetuletuskirjade saatmine, võlgnikega suhtlemine telefoni teel, võlgade sissenõudmine kohtu kiirmemetluses või kohtu kaudu, erinevate sanktsioonide kehtestamine kooskõlas KÜ kodukorra või põhikirjaga. Korto keskkonnas võlgnike jälgimine.
 • vajalike remont- ja ehitustööde organiseerimine ja järelvalve – hinnapakkumiste võtmine erinevatelt ettevõtetelt, sobiva ettevõtte välja valimine; 
 • objekti hooldustabelite koostamine ja nendest juhindumine – erinevate tehnosüsteemidele hooldusgraafikute koostamine ja graafikutest juhindumine;
 • teenuste ja asjade ostmiseks pakkumiste korraldamine- erinevatelt ettevõtetelt pakkumiste võtmine, valides kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega teenuseid/tooteid;
 • kogu hoonega seotud asjaajamine-suhtlemine juhatuse liikmetega ja korteriomanikega (vajadusel nõustamine huvipakkuvates küsimustes), kindlustusseltsidega ja muude ettevõtete ja riiklike institutsioonidega;
 • remondi ja renoveerimistööde kava  koostamine ja sellest juhindumine – haldur koostab remondi- ja renoveerimistööde kava hoone tarinditele, tehnosüsteemidele ja muudele hoone juurde kuuluvatele osadele esmatähtsuse järjekorras;
 • Kinnistu ja sellel paiknevate ehitiste tehniline ülevaatus koos remondi ettepanekutegaja vajadusel järelvalvega
 • Elamu hooldus- ja remondikava koostamine, elluviimine ja järelvalve
 • Hooldustööde dokumenteerimine
 • Heakorratööde korraldamine ja järelevalve
 • Kulude jälgimine aastate lõikes ja kulude võrdlemine (küttekulud, veekulu, elektrikulu, muud maja hooldamisega soetud kulud)
 • Elamu üldmõõtjate näitude võtmine ja edastamine, analüüs tuvastamaks veemõõtesüsteemis veeavariisid ja mõne majaelaniku rikkis kulumõõdikuid
 • Korrashoiuobjekti äriplaani/majanduskava ja sisekorraeeskirjade koostaminejuhatuse soovil;
 • Suhtlemine ehitaja allhankijatega ja garantiiprobleemide lahendamine
 • Kõigi kinnistu füüsiliseks säilitamiseks kavandatud plaanide, omanike ning kasutajate vajaduste ning soovide fikseerimine
 • Lisateenuste ja hangete korraldamine, optimaalsete pakkujate soovitamine, lepingute ettevalmistamine (sõlmimine)arvestades ühistu reegleid,kodukorda ja põhikirja. Volituste limiitide kooskõlastamine ja nõusolekute fikseerimine fikseerimine kahepoolselt.
 • Omanike/üürnike teavitamine otsustest, tähtaegades, teostatavatest töödest
 • Juhatuse otsusel korteriühistute ühishangete korraldamine(elekter,gaas,küte)

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring